فراز - امام جمعه شهرستان شمیرانات خطبه اول را به موضوع عرصه های مدنی در بسترهای مردم گرائی اختصاص داده اظهار داشت: نظام هستی مجموعه ای است از آفریدگار و آفریده، هستی بخش جهان و انسان، تکامل جامعه انسانی و تخلق انسان به خدامنشی را هدف آفرینش جوامع بشری قرار داد و همه امکانات هستی را ابزار پویائی و رشد و شکوفائی انسان مقرر فرمود. در حوزه تشریع با مشیت الهی، پیامهای دینی، پیامبران آسمانی و امامان آراسته به موهبت تبلیغ حق مداری و استمراربخشی به رسالت نبوی و آراستگی به سرشت خدائی و خرد انسانی برای تحقق آن هدف آرمانی بکار رفتند.

وی افزود: اطاعت همه جانبه در حوزه واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات «عبادت» بستر تکامل جوامع انسانی برای استقرار در عرصه های خویشتن بانی خدامدار و خردورزی حق معیار «تقوا» و سپری ساختن مدارج تکاملی، رسالت دستیابی انسان به عرصه های خدامنشی و ارتقاء شایسته در آن فضای خدائی را برعهده گرفت جوامع انسانی مخاطب «یا ایها الناس اعبدوا» و «یا ایها الناس اتقوا» قرار گرفتند.

ایشان ادامه دادند: از نگاه قرآن، فلسفه تفاوت تبارها، تیره ها و قبیله ها، شناسائی برای تنظیم مناسبات و بسترسازی تحولات است ارزشیابی و تعیین رتبه احراز در حوزه ارزشهای انسانی از اتکاء بر قدرتمداری و دنیاداری خارج شد و با هدایت قرآن دستیابی به مراتب تقوا معیار ارزش انسانها در پیشگاه خدا قرار گرفت «ان اکرمکم عند الله اتقاکم».

آقای دعاگو در ادامه سخنانشان گفتند: بی هیچ تردیدی مخاطب قرآن و همه پیامهای آسمانی آن، انسان و همه مردمانند در آخرین سوره قرآن خداوندگار از تکامل بخشی، صاحب اختیاری و الوهیت خویش سخن می گوید و با تکرار پنجگانه واژه «ناس» تکیه گاه های حقیقی مردم به هستی بخش جهان را یادآور می شود و مردم را به مقتضای تکامل خواهیشان به اتکاء در همه عرصه ها به هستی بخش جهان و جاودانه ساز عرصه های تکامل انسان فرا میخواند.

ناطق جمعه شهرستان شمیرانات اضافه کرد: هرکس براساس منطق قرآن در بسترهای عبادت الهی و عرصه های تقواگرائی پیشتازتر و ممتازتر باشد، مردم گراتر و خدمتگزارتر است و قطعاً بهترین نماد مردم گرائی، آراستگی به خویشتن بانی خدامدار «تقوا»، احیاء امر بمعروف و نهی از منکر در جهت پیشبرد اصلاحات اساسی و رشد و تکامل بشر، اقامه صلاه، ادای زکات، روزه داری، حق معیاری، انفاق، آراستگی به اخلاق اسلامی، صداقت، خلوص، محبت، مردم داری، همگرائی، همکاری و تبادل عواطف انسانی و همه ویژگیهای مورد نیاز در حوزه خداگرائی و شیطان ستیزی نمادهای مردم گرائی هستند.

خطیب جمعه شهرستان شمیرانات خطبه دوم را به تحلیل تحولات سیاسی روز تحت عنوان هویت شناسی درگیریهای انتخاباتی اختصاص داده اظهار داشت: ملت ایران در مدنی ترین عرصه قدرت نمائی فرهنگی سیاسیشان زیباترین حماسه مردم سالاری دینی و همبستگی ملی را آفریدند با رأی 40 میلیون از 46 میلیون واجدین شرایط قانونی با حضور 85 درصدی بار دیگر بزرگترین مشارکت مدنی را در تاریخ دموکراسی جهان آفریدند. مشارکت 85 درصدی و حدود 40 میلیون رأی به نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی نقش آفرینی در شکل گیری نهاد اجرائی و اجراء قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین آقای دعاگو تصور مقابله با نظام دینی با حضور مدنی در عرصه های انتخاباتی را خنده دارترین تحلیل سیاسی از کج اندیش ترین مدعیان تحلیلگری و هوشمندی سیاسی دانسته گفت: تصور براندازی نظام رسمی در عرصه استقرار و استمراربخشی به نهاد اجرائی و سازماندهی اجرای قانون اساسی توسط نهاد برآمده از آراء مردمی، کوتاه نگری سیاسی و توهم توطئه گری با نقش آفرینی تندروان تنش زا و هرج و مرج طلبان بی منطق و مبنا است. مردم عاشق اسلام، نظام و خط امام هستند، وفاداری و فداکاریشان را در خطرناکترین عرصه های سیاسی اثبات کرده اند و همیشه عزم و اراده ملی را در چارچوب قانون اساسی پی می گیرند.

وی افزود: هرگز نمی توان پذیرفت نامزدهای مورد تأیید نظام دینی و ملتی که در عرصه های انتخابات ریاست جمهوری زیباترین نمونه مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشتند، در توطئه علیه نظام رسمی و قانون اساسی نقش و سهمی پذیرفتند و با رأیشان به نهاد مجری قانون اساسی در مقابل نظام و خط امام ایستادند. توطئه دشمنان داخلی و خارجی علیه نظام دینی و تمایلشان برای براندازی و تشکیل حکومت سکولار آشکار و غیرقابل انکار است ولی هرگز قادر به همراه سازی ملت هوشیار ایران با توطئه گری هایشان نیستند.

آقای دعاگو پیگیری انتقال قدرت سیاسی به نامزدهای حاضرشده در رقابتهای انتخاباتی را پیام آشکار انتخابات و شفافترین مجوز تلاش قانونی برای تغییر رئیس نهاد اجرائی دانسته گفت: روا نیست که درگیریهای انتخاباتی به حوزه مقدس نظام دینی، شخصیتهای دینی و ملی و مدافعان منافع و مصالح ملی کشانده شود و نگرانی های برآمده از بداخلاقی های انتخاباتی و سوء رفتارهای سیاسی اجتماعی، مقابله با نظام، خط امام، ارزشهای اسلام و توطئه براندازی تحلیل شود. بی پایه ترین نگاه های سیاسی، تعبیر تنشهای انتخاباتی و شعارهای طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری به انقلاب مخملی و کودتا علیه نظام دینی است.

امام جمعه شمیرانات وجود انقلاب مخملی، کودتای سیاسی و توطئه براندازی علیه نظام جمهوری اسلامی در جمع نامزدهای انتخاباتی و هموطنان ایرانی را زائیده توهمات ذهنی و کج اندیشی مدعیان تحلیلگری و هوشمندی سیاسی توصیف نموده گفت: انقلاب مخملی، خیزش توده های مردم برای تصرف قدرت سیاسی بدون درگیری و خونریزی و کودتای نظامی، تصرف قدرت توسط نظامیان متکی به ابزار نظامی و کودتای سیاسی، تصرف قدرت با فریب افکار عمومی توسط توطئه گران سیاسی است. نامزدهای انتخاباتی و طرفدارنشان قبل و بعد از انتخابات و در دوران برگزاری انتخابات با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری برای اداره کشور در چارچوب قانون اساسی و اظهار نگرانی های انتخاباتی وفاداریشان را به نظام و خط امام ثابت کردند.

وی تأکید کرد: تنشهای انتخاباتی برآمده از انقلاب مخملی، انقلاب رنگین، کودتای نظامی و کودتای سیاسی نبود و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند انقلاب مخملی در ایران اسلامی هیچ زمینه و جایگاهی ندارد. گناهکاری های بی بهره از نهی از منکر در عرصه های تبلیغاتی، بداخلاقی ها، توهین ها و تحقیرها، آشفتگی ها و درگیریها را آفرید، توصیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مبنی بر پایان بخشیدن به اردوکشی های خیابانی در بستر راه حل های سیاسی، عاطفی و زورآزمایی با بدترین گزینه اجرائی شد، به درگیری مردم و مأمورین انجامید و بدترین تبعات فرهنگی و سیاسی را به بار آورد.

خطیب جمعه شمیرانات علاقه مردم به اسلام، نظام، امام و رهبری را اصولی، ارزشی و آرمانی و تغییر فضای کنونی را نیازمند تعامل فکری، مهرورزی، خطاپذیری و جبران سازی توصیف نموده گفت: جامعه کنونی ما بیش از هر زمان نیازمند اعتمادسازی، همگرائی، دوستی، تبادل عواطف انسانی و تلاش برای بازسازی اعتبار و اقتدار ایران جهت ارتقاء به جایگاه شایسته در جامعه جهانی است. سزاوار نیست فداکاریهای ایثارگرایانه ملت در بستر توجیه خطاهای سیاسی به ناروائی آلوده شود و حامیان راستین انقلاب اسلامی، زیباترین بستر را برای بازگشت به فضای همکاری و همیاری نیابند

تاريخ : | | نویسنده : ekhrajiface |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.